[ Strona główna ]

RACJE

PO NAMYŚLE


Christopher Bergland

CZY LUDZIE SKĄPI UMIERAJĄ MŁODO?


Badanie przeprowadzone w 34 krajach wykazało, że skłonność do dzielenia się z innymi i długowieczność mogą być ze sobą powiązane.

Gromadzone od wielu lat wyniki badań sugerują, że hojność i długowieczność mogą iść ze sobą w parze. Kolejne analizy wykazują, że altruizm i zachowania prospołeczne, takie jak dzielenie się z innymi, wolontariat czy pomoc innym w trudnych chwilach, mogą przynosić psychofizjologiczne korzyści zarówno tym, którzy udzielają pomocy, jak i tym, którzy z niej korzystają.

Ciepła aura, jaką roztaczają wokół siebie sprawcy dobrych uczynków, rodzi poczucie emocjonalnej satysfakcji, sprzyja dobremu samopoczuciu i lepszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

Gdy ktoś potrzebujący korzysta z hojności innej osoby, wszyscy widzą korzyści, jakie odnosi beneficjent, jednak życzliwa hojność przynosi korzyści również altruiście, choć przyjmują one bardziej dyskretne, fizjologiczne formy, takie na przykład jak stabilizacja rytmu bicia serca (Bornemann i in., 2016).

Kolejnym dowodem na to, że pomaganie innym przynosi korzyści altruistom są wyniki badań Wanga i innych (2020), w których wykazano, że zachowania altruistyczne mogą łagodzić ból fizyczny.

W kolejnym badaniu związanym z altruizmem (Vogt, Kluge, & Lee, 2020) wykazano, że większa skłonność do dzielenia się zasobami z dziećmi wiąże się z wyższą długowiecznością w całym społeczeństwie. Wyniki te zostały opublikowane 31 sierpnia w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Prowadzący to badanie trzyosobowy zespół badaczy, w skład którego wchodzili Tobias Vogt i Fanny Kluge z Instytutu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Niemczech oraz Ronald Lee z Wydziału Demografii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, przeanalizował szereg danych pochodzących z projektu National Transfer Accounts: Understanding the Generational Economy.

W projekcie tym monitoruje się, "jak ludzie w każdym wieku produkują, konsumują, dzielą się zasobami i oszczędzają na przyszłość" w kilkudziesięciu różnych krajach. Badanie obejmuje zestawienie wszystkich płatności i wszystkich form wsparcia finansowego, jakie dana osoba otrzymała w ciągu swojego życia; śledzi również prywatne transfery międzypokoleniowe na poziomie makro i poddaje analizie zdrowie ludzi, jakość systemów wsparcia osób starszych oraz długowieczność na poziomie makro.

Globalna perspektywa na związek pomiędzy długowiecznością i międzypokoleniowym podziałem zasobów

"Tym, co jest nowe w naszym badaniu, jest fakt, że po raz pierwszy uwzględniliśmy płatności od państwa i od rodziny, po czym i oceniliśmy ich skutki dla zdrowia” - powiedział Kluge. "Nasze ustalenia z 34 krajów na sześciu kontynentach sugerują, że ludzie żyją dłużej w społeczeństwach, w których jedni udzielają, a drudzy otrzymują więcej wsparcia i opieki" - piszą autorzy. "W naszej opinii wsparcie przedłuża życie nie tylko dzięki zaspokojeniu pilnych potrzeb materialnych, ale także dlatego, że hojność i dzielenie się z innymi wyrażają siłę więzi społecznych, które same w sobie przynoszą korzyści dla ludzkiego zdrowia i dobrostanu, a pośrednio podnoszą również długość życia".

Jednym z istotnych ograniczeń tych badań jest to, że uwzględniają one jedynie "transfery pieniężne lub materialne", a nie obejmuje transferów czasowych (np. opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi, pomocy w pracach domowych itp.), co umożliwiłoby badaczom dokonanie bardziej kompleksowej oceny związku między dzieleniem się zasobami a zdrowiem i długością życia.

Autorzy przyznają, że „hojność i skłonność do dzielenia się” , które obejmują transfery niepieniężne "mogą być szczególnie ważne w krajach rozwijających się, gdzie systemy wsparcia dla dzieci i osób starszych są mniej zinstytucjonalizowane."

Chociaż korelacja między hojnością a długowiecznością zaobserwowana w tym badaniu może być odzwierciedleniem bogactwa per capita i innych czynników socjoekonomicznych, autorzy wskazują, że "dzielenie się zasobami i inne zachowania altruistyczne są głęboko zakorzenione w ewolucji człowieka" a "gotowość do dzielenia się była krytycznie ważna dla naszego sukcesu ewolucyjnego i nadal jest ważna w naszym życiu codziennym."

Od zarania ludzkości zachowania prospołeczne były kluczowe dla naszego indywidualnego i zbiorowego przetrwania. Nawet jeśli czyjaś motywacja do dzielenia się zasobami z innymi jest nieco makiaweliczna lub napędzana przez nadzieję, że pomagając innym, ostatecznie pomożemy samym sobie, społeczeństwo jako całość może nadal korzystać z altruistycznego dzielenia się zasobami w interesie własnym.

"Motywacja do udzilenia wsparcia finansowego lub niematerialnego jest ściśle powiązana i przyczynia się do wysokiego poziomu zachowań prospołecznych, które występują w społeczeństwach ludzkich" - piszą autorzy badania. Z perspektywy zdrowia publicznego i kreowania polityki, promowanie międzypokoleniowego dzielenia się zasobami może być nie w pełni wykorzystanym sposobem na poprawę psychologicznego i fizycznego dobrostanu ludzi i obniżenie wskaźników przedwczesnej umieralności.

Bibliografia

Tobias Vogt, Fanny Kluge, and Ronald Lee. "Intergenerational Resource Sharing and Mortality in a Global Perspective". Proceedings of the National Academy of Sciences (First published: August 31, 2020) DOI: 10.1073/pnas.1920978117.


Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"