Cały problem współczesnego świata polega na tym, że głupcy i fanatycy są zawsze pewni siebie, podczas gdy ludzie mądrzy są pełni wątpliwości.

(Bertrand Russell, On the Paradox of Fools and Wise Men)

Pobierz książkę w formacie pdf.

Polecamy książki


Agamben - Badiou - Bensaid - Brown - Nancy - Ranciere - Ross - Żiżek

CO DALEJ Z DEMOKRACJĄ?


Ośmioro filozofów i filozofek zastanawia się, "Co dalej z demokracją?". Kluczowe dla naszych czasów pytanie wskazuje na napięcie obecne w samym pojęciu ludowładztwa oraz w jego historycznych wcieleniach. demokracja przez dziesięciolecia była słowem-wydmuszką, pustym frazesem nadużywanym w czasie zimnej wojny i gorącej wojny z terroryzmem do legitymizowania działań Zachodu nie mających nic wspólnego z demokracją. W latach 90. minionego stulecia w obiegu publicznym pojawiła się i nawet przez pewien czas dominowała tendencja do utożsamiania demokracji z kapitalizmem.

Dziś jednak demokracja odzyskuje emancypacyjny potencjał. Trwający kryzys kapitalizmu stał się katalizatorem antydemokratycznych tendencji klas rządzących w Unii Europejskie. Widać dobrze, że demokracja jest dla nich jedynie zawalidrogą przeszkadzającą w narzucaniu społeczeństwom interesów wielkiego kapitału. Czy w tej sytuacji rewindykacja woli i suwerenności ludu pociągają za sobą odrzucenie kapitalizmu i konieczność rewolucyjnej zmiany społecznej?

(Cena: 30 zł)


Zamawiam książkę


Drodzy Goście,

Zaczynamy pracować nad stroną poświęconą szeroko rozumianej filozofii ateistycznej i humanistycznej. Autorami większości artykułów będą uniwersyteccy filozofowie i przedstawiclele dyscyplin pokrewnych, jednak nie tylko, jesteśmy bowiem zdania, że filozofować mogą i powinni wszyscy intelektualnie wydolni i wykształceni ludzie. Stronę swoim zwyczajem będziemy rozwijać stopniowo. Mamy nadzieję, że do końca roku nowa strona będzie na tyle rozbudowana i pożywna intelektyualnie, że jej odwiedziny nie bedą stratą czasu.


Artykuły:

Jerzy Kochan: Karol Marks - religia jako opium ludu

"Gdyby ich ( tj. rzymskich klechów ) wściekłe szaleństwo miało trwać dalej, to mniemam, że nie byłoby na uśmierzenie go lepszej rady i lekarstwa, jak to, żeby królowie i książęta przyczynili się do tego siłą, żeby ruszyli zbrojnie i uderzyli na tych szkodliwych ludzi, co tak zatruwają cały świat, i bronią, a nie słowami położyli raz na zawsze kres ich grze. Skoro złodziei karzemy stryczkiem, morderców mieczem, kacerzy ogniem, to dlaczego tym bardziej nie zwalczamy wszelką możliwą bronią tych szkodliwych nauczycieli zepsucia: papieży, kardynałów, biskupów i całej tej zgrai rzymskiej Sodomy, dlaczego nie myjemy rąk w ich krwi."

Przeczytaj artykuł

Marian Przełęcki: Prawda

Pojęcie prawdy należy do podstawowych kategorii filozoficznych, a zagadnienie istoty prawdy stanowi jeden z naczelnych problemów filozoficznej teorii poznania. Wyrażenia „prawda”, „prawdziwy” - podobnie jak „fałsz”, „fałszywy” - używane bywają w różnych kontekstach i różnych znaczeniach. Niektóre tylko przypadki ich użycia mają charakter filozoficzny.

Przeczytaj artykuł

Bertrand Russell: Religia i Kościół

Wszystkie prawie zmiany, jakim uległ świat od końca średniowiecza, zawdzięczamy odkryciom naukowym i szerzeniu się nowej wiedzy. Taka była pierwotna przyczyna Odrodzenia, Reformacji i rewolucji przemysłowej; taka również była bezpośrednia przyczyna upadku dogmatycznej wiary. Studia nad tekstami klasyków i historią początków chrześcijaństwa, nad astronomią Kopernika i fizyką, nad biologią Darwina i antropologią porównawczą obalały kolejno, jeden po drugim, filary podtrzymujące gmach katolickiego dogmatu – aż wreszcie każdy prawie myślący i wykształcony człowiek musiał uznać, że obecnie obronić się da co najwyżej jakiś ogólny duch, jakaś nieokreślona nadzieja i jakieś niezupełnie wyraźne poczucie moralnego obowiązku.

Przeczytaj artykuł

Marian Przełęcki: Problem racjonalności wierzeń religijnych

Racjonalizm ma ostatnio złą prasę. Nie tylko odżegnują się od niego co bardziej wpływowi myśliciele, lecz i samo pytanie o racjonalność pewnych poglądów czy postaw traktowane bywa nierzadko jako naiwność lub zgoła nietakt. W polskich kręgach intelektualnych takie reakcje spotykamy przede wszystkim w odniesieniu do poglądów i postaw religijnych. W swej głośnej książce poświęconej filozofii religii Leszek Kołakowski usiłuje okazać, że zarzut irracjonalizmu stawiany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw, nie będąc w gruncie rzeczy niczym więcej niż wyrazem arbitralnej filozoficznej opcji.

Przeczytaj artykuł

Barbara Stanosz: Filozoficzne podstawy ateizmu

Większość dawnych filozofów przywiązywała niewielką – jeśli jakąkolwiek – wagę do relacji między proponowanymi przez siebie opisami świata a doświadczeniem zmysłowym. Jeżeli zauważali niezgodność tego, co głoszą, z wynikami obserwacji, skłonni byli uznać ją za dowód zwodniczości naszych zmysłów, na ogół jednak po prostu nie interesowali się empirią. Przykładów ignorowania świadectwa doświadczenia dostarcza Arystotelesowa fizyka ...

Przeczytaj artykuł

Bohdan Chwedeńczuk: Dlaczego jestem ateistą i antyklerykałem?

Usłyszałem ostatnio z ust przyjaciela: Dlaczego walczysz z kościołem i religią? Kościół nie robi ostatecznie nic złego, religia natomiast przyciąga rzesze ludzi, dając im pocieszenie w obliczu nieuchronnego cierpienia i śmierci. Jest to ważna wypowiedź i przychodzi w porę. Niesie wyzwanie zasadnicze, domaga się bowiem od ateisty i antyklerykała, by wskazał racje, które nim powodują; niesie wyzwanie wzorcowe, bo to, co wyraża, słyszę nierzadko od ludzi usposobionych przychylnie i od usposobionych nieprzychylnie do moich poglądów; jest też wyzwaniem szlachetnym, bo pochodzi od człowieka o sprawnym umyśle i nienagannych intencjach.

Przeczytaj artykuł

Jan Woleński: Wiara, wiedza i istnienie Boga

Chociaż wiara religijna na pewno nie sprowadza się do przekonania o istnieniu Boga, to zawiera je w swym centrum. Nazwijmy teistą kogoś, kto jest gotów powiedzieć: (T) „wierzę, że Bóg istnieje”. Stosownie do tego, ateista opisze swą postawę przez (A) „nie wierzę, że Bóg istnieje”. Czy można zmienić „wierzę” w (T) i (A) na „wiem”?

Przeczytaj artykuł

Jerzy Drewnowski: Kondycjonalizm humanitarystyczny - propozycja teorii

Uwaga wprowadzająca. Rzecz może uchodzić za filozoficzną. Mimo to będzie, jak się zdaje, dość łatwa i zrozumiała dzięki dość prostej konstrukcji myślowej i powtórzeniom. Poza tym złoży się na te rozważania wiele oczywistości, chociaż oczywistość, jak wiadomo, bywa subiektywna.

Przeczytaj artykuł

Ryszard Paradowski: Metafizyka ateistyczna

Moje wystąpienie zatytułowane jest „metafizyka ateistyczna”, ale oczywiście nic takiego nie istnieje i nie ma potrzeby niczego takiego wymyślać. Z drugiej strony, istnieją różne metafizyki, które nie zakładają absolutnego bytu w rozumieniu religijnym, a więc nie stanowią uzupełnienia teologii.

Przeczytaj artykuł

Helena Eilstein: Grzech ateizmu

Znakomity, choć niełatwy w lekturze, esej wybitnej filozofki i humanistki.

Przeczytaj artykuł


Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation