Jane Hurst

HISTORIA ABORCJI W KOŚCIELE KATOLICKIM - UWAGI WSTĘPNESzkic niniejszy stanowi omówienie historii poglądów panujących w Kościele katolickim w odniesieniu do kwestii aborcji. Koncentruje się na tych zagadnieniach które przez stulecia były najistotniejsze z punktu widzenia teologów, twórców prawa kanonicznego i księży. Zagadnienia te dotyczą: określenia momentu, w którym rozwijający się płód staje się ludzką istotą; jedności duszy i ciała, które składają się na ludzką istotę; związku między potępieniem aborcji a poglądami Kościoła na sprawy seksu. Krótka rozprawa na tematy tak złożone z konieczności musi się skupić na tych kilku kluczowych problemach. Stąd też pominięto wiele innych, nie mniej ważnych zagadnień.

Z rozważań niniejszych wypływa istotny wniosek. Prześledzenie historii Kościoła katolickiego i jego stanowiska w kwestii aborcji ujawnia brak konsekwencji i wiele pytań, na które dotychczas nie znaleziono odpowiedzi. Ujawnia także fakt, że nauka Kościoła katolickiego w tej kwestii nie podlega papieskiej nieomylności. Stwierdzenie tego daje większą, niż to się zdaje katolikom, otwartość na rozważanie kwestii aborcji z moralnego punktu widzenia. Nowa moralna teoria aborcji mogłaby wziąć pod uwagę -na przykład - moment, w którym następuje uczłowieczenie płodu(Kościół naucza, że ma to miejsce bezpośrednio po zapłodnieniu), oraz modyfikację chrześcijańskiego poglądu na seks. Mocne argumenty Kościoła przeciwko aborcji i antykoncepcji przez wielu katolików odbierane są jako abstrakcje, nie mające odniesienia do konkretnej sytuacji. Dzieje się tak z powodu luki istniejącej między rzeczywistymi decyzjami moralnymi, podejmowanymi przez katolików w życiu codziennym, a postrzeganiem zasad moralnych zawartych w nauce Kościoła. Błędne mniemanie o nieomylności twierdzenia, że aborcja jest zabójstwem, powoduje jedynie powiększanie się owej luki.

Zachęcamy ludzi, który stają wobec kwestii aborcji, by starali się rozważyć w swym sumieniu takie problemy jak ustalenie momentu, w którym płód staje się człowiekiem(kiedy to potencjalne życie embrionu staje się rzeczywistym ludzkim bytem)wartość bytu rzeczywistego kontra byt potencjalny, a także oddzielenie kontaktów seksualnych od intencji poczęcia potomstwa. Dla kobiet liczących się z możliwością aborcji kwestie powyższe są najistotniejsze i budzą ich najwyższą troskę. Problemy te nieustannie dręczą katolików zarówno w społeczności kościelnej, jak i poza nią.

Jako ludzie czystej wiary poświęcamy tym zagadnieniom nasze najgłębsze zainteresowanie. Dzięki temu stajemy się aktywnymi uczestnikami rozwoju teologii moralnej w odniesieniu do aborcji. Rozprawa niniejsza zachęca do takiego aktywnego uczestnictwa dzięki ukazaniu dziejów problematyki aborcji, które to dzieje przez długie stulecia pozostawały przez długi czas pozostawały w dużym stopniu nie znane wyznawcom wiary katolickiej.KATOLICY NA RZECZ WOLNEGO WYBORU

W obrębie Kościoła zawsze brakowało zgodności poglądów na kwestię aborcji. Większość wiernych sądzi, że obecne stanowisko Kościoła jest wynikiem niezmiennej, liczącej sobie dwa tysiące lat nauki. Mniemanie to jest błędne. Opinie Ojców Kościoła i teologów nigdy nie były w tym względzie jednomyślne. Dziś także trwa ten spór. Historia stanowiska Kościoła w kwestii aborcji ujawnia wzajemne ścieranie się opinii większości i mniejszości. Obecnie większość hierarchii kościelnej uważa, że zabieg przerwania ciąży stanowi ciężki grzech i zasługuje na ekskomunikę. Jednakże pogląd ten stał się częścią nauki Kościoła dopiero od czasu pontyfikatu Piusa IX-czyli od 1869 roku. Do tego momentu znacząca mniejszość teologów uważała, że aborcja jest we wczesnym etapie ciąży dopuszczalna, a zakaz aborcji wywodzi się z teologicznego błędu. Niniejsza praca omawia poglądy owych teologów zarówno w przeszłości, jak i w naszych czasach.Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation