"KONKORDAT Z NIEWIERZĄCYMI"Towarzystwo Humanistyczne zwróciło się do Federacji Polskich Stowarzyszeń Humanistycznych jako organizacji najpełniej reprezentującej członków polskiej mniejszości bezwyznaniowej z propozycją wystąpienia do władz RP z wezwaniem do podjęcia rozmów, mających na celu wypracowanie umowy gwarantującej członkom tej mniejszości te same prawa i przywileje, które przyznano katolikom w konkordacie i członkom kościołów mniejszościowych w osobnych umowach.

Zarząd Federacji w nowym składzie jednogłośnie przyjął propozycję zgłoszoną przez przedstawiciela Towarzystwa Humanistycznego i skierował do premiera poniższy list.

Warszawa, 15 stycznia 2002 r.

Szanowny Pan Leszek Miller,

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Premierze,

Zarząd Federacji Polskich Stowarzyszeń Humanistycznych, organizacji filozoficznej najpełniej reprezentującej mniejszość obywateli RP wyznających światopogląd humanistyczny i nie identyfikujących się z żadną religią ani z żadnym kościołem,

powołując się na gwarancje wolności sumienia i wyznania oraz na przepisy zakazujące dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, zawarte w ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych dokumentach praw człowieka;

powołując się również na podobne gwarancje i inne przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na jej art. 25 ust. 2, stanowiący, że: "Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym".

zważywszy także, że Polska, jako kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej powinna dostosować swoje prawo i praktykę jego stosowania do obowiązujących w Unii standardów; i w związku z tym,

powołując się na przepis art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi, że Unia powinna przestrzegać podstawowych praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz praw wywiedzionych z konstytucyjnych tradycji państw członkowskich, jako ogólnych zasad prawa Wspólnoty; oraz na treść deklaracji nr 11 w sprawie statusu kościołów i organizacji bezwyznaniowych, załączonej do aktu końcowego Traktatu Amsterdamskiego, w której państwa Unii Europejskiej jednoznacznie zobowiązują się do równego traktowania kościołów, związków wyznaniowych, bezwyznaniowych i organizacji filozoficznych.

Zwraca się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie z przedstawicielami naszej organizacji rozmów, mających na celu wypracowanie umowy gwarantującej członkom humanistycznej mniejszości te same prawa i przywileje, które przyznano osobom wyznania rzymsko-katolickiego w konkordacie i które Rzeczpospolita Polska gwarantuje członkom kościołów mniejszościowych w osobnych umowach. Zawarcie takiej umowy oznaczać będzie kres dyskryminacji niewierzących w Polsce.


Z poważaniem,


Zarząd Federacji:


Ryszard Banajski, Andrzej Dominiczak, Krzysztof Mróź, Wacława Mielewczyk, Barbara

Stanosz, Jerzy SzyszkoTowarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation

Free counter and web stats